"; echo ""; echo "".$v[usrname]." - Banner"; echo $v[stylecb]; // Style Codeblock laden echo $v[javacb]; // Java Script laden echo ""; $h1=trim($v[bg_banner]); if (strlen($h1) > 0){$h1=" background=".$v[dq]."../".$v[upload01].$h1.$v[dq];}else{$h1="bgcolor=".$v[dq].$v[farbe_system].$v[dq];} echo ""; // neu: mit Frameset-Reload // echo ""; // News-Block 1 anzeigen begin $v[sitenr]="12"; echo "
"; echo ""; echo "
"; if (strtoupper($v[showrtime]) == "YES") {$rtime1=microtime();} // Zeit vor Retrival db_vnews("../".$v[newsdb01], $v[f1c02], "12", "1", "4", "", "", "", ""); if (strtoupper($v[showrtime]) == "YES") {$rtime2=microtime();echo "
retrieve Block 1 in ".rtime($rtime1,$rtime2)." sec";} // Zeit nach Retrival echo "
"; // News-Block 1 anzeigen end ?>